Cíl sociální služby

Dohled na dosah, z.s. je od 1. 1. 2022 registrovanou terénní sociální službou dle § 41 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, která si klade za cíl zvýšení kvality života, zajištění pocitu bezpečí (emocionálního i fyzického) a důstojného stáří.

Cílem je prevence a snížení zdravotních i sociálních rizik a umožnění osobám co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Nasazením prvků asistivních technologií je snahou zajistit zvýšenou úroveň bezpečnosti klientů tím, že jsou eliminována různá rizika související s pokročilým věkem, anebo s náhlým zhoršením zdravotního stavu. V případě vzniku nouzových situací je pak možné rychle reagovat a zajistit potřebnou pomoc.

Důležitý je též psychologický aspekt, kdy se ukázalo, že přítomnost prvků asistivních technologií zvyšuje pocit bezpečí zejména u klientů žijících osamoceně v domácím prostředí. Důsledkem toho je podpořena klientova samostatnost a možnost vést co nejkvalitnější život.

 

Zajištění péče

Dohled na dosah disponuje vlastním dohledovým centrem s centrálním dispečinkem, který zajišťuje komplexní dohled na každého klienta dle jeho požadavků a potřeb.

Součástí služby je zajištění spolupráce s poskytovateli jiných sociálních služeb, lékaři, složkami Integrovaného záchranného systému (záchranná služba, policie České republiky, hasiči) a příslušné městské policie.

V úzkém kontaktu jsou proškolení zaměstnanci služby s blízkými osobami klienta (rodina, sousedé, apod.). Důraz je kladen na spolupráci klient – soused – rodina – lékař.

 

 

Náš tým

Péči o klienty zajišťuje multidisciplinární tým složený ze sociálního pracovníka, biomedicínského inženýra, odborného garanta asistivních technologií, lékaře, techniků a pracovníků tísňové linky, který v případě krizové situace zajistí kvalifikovanou pomoc.

Ing. Kristýna Hejdová

Předsedkyně

Mgr. Viktor Kubát, MBA

Místopředseda

Mgr. Ivana Benešová

Sociální pracovnice

Partneři

Dohled na dosah, z.s. je Zlínským krajem registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 s rozšířenou působností na území celé České republiky. Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky byla služba zařazena mezi veřejně podporované sociální služby s celorepublikovou a nadregionální působností. Dohled na dosah, z.s. úzce spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. Konkrétně se jedná o Sociální služby Vsetín a Diakonii Valašské Meziříčí. Kvalita tísňové péče a technická odbornost je podpořena úzkou spoluprací s Českým vysokým učením technickým v Praze.

+420 775 763 247
info@dohlednadosah.cz

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí